Statut Fundacji „EDUganda”

Tekst jednolity na dzień 30 lipca 2018 r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja „EDUganda”, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Fundatora Małgorzatę Wildner, zwaną dalej „Fundatorem” aktem notarialnym (Repertorium A NR 3299/2018) sporządzonym przez notariusza Piotra Marquardta w Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy PCK numer 10/2.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Mysłowice.

§4

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, dyplomy i inne wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§7

Fundacja może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§8

Fundacja może tworzyć stałe i czasowe oddziały terenowe, zakłady, filie lub przedstawicielstwa, może łączyć się z innymi fundacjami oraz wchodzić w skład stowarzyszeń w kraju i za granicą. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Fundator. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Fundator.

§9

Fundacja działa na podstawie prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II
CELE FUNDACJI I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§10

Celem działania Fundacji są:
– organizowanie i niesienie kompleksowej pomocy w ramach działalności społecznie użytecznej dla dobra ogółu;
– zadaniami priorytetowymi jest realizacja celów statutowych, które mają wpływ na poziom edukacji społeczeństwa, jak również na poziom kultury i zdrowia, w szczególności:
a) wspomaganie rozwoju nauki, edukacji oświaty i wychowania;
b) wspieranie i promowanie działań edukacyjno-oświatowych dzieci, młodzieży
i dorosłych;
c) niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
d) udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym;
e) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób
i dzieci mających do niej utrudniony dostęp;
f) doskonalenie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży
i dorosłych;
g) wspieranie osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy;
h) podejmowanie działań psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, opiekuńczych, prawnych na rzecz osób potrzebujących i ich otoczenia;
i) wspieranie inicjatyw służących celowi Fundacji oraz popieranie nowatorskich projektów w tej dziedzinie;
j) prowadzenie działalności charytatywnej.

§11

Swoje cele Fundacja realizuje w szczególności poprzez:
a) Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak: wystawy, pokazy, odczyty, aukcje, zbiórki i inne;
b) rganizowanie i pomoc w działaniach szkoleniowych, prowadzenie wykładów, sympozjów, seminariów, warsztatów naukowych, konferencji mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń statutowych Fundacji;
c) Pobudzanie, organizowanie i prowadzenie edukacji przez całe życie;
d) Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych rozwiązań w dziedzinie edukacji;
e) Organizowanie, zaopatrywanie, prowadzenie zbiórek artykułów szkolnych, ubrań, środków higienicznych i artykułów pierwszej potrzeby;
f) Organizowanie samopomocy i wspólnej realizacji zainteresowań i potrzeb;
g) Inspirowanie różnych form ofiarności społecznej na rzecz osób potrzebujących;
h) Rozwijanie aktywności społecznej, zawodowej, oświatowej, kulturalnej;
i) Organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych, w szczególności o charakterze charytatywnym;
j) Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych;
k) Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora prywatnego, organizacjami kościelnymi, instytucjami Unii Europejskiej oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą w celu realizacji zadań statutowych;
l) Współpracę z instytucjami świata kultury, nauki, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi, jak i międzynarodowymi stawiającymi sobie cele zbieżne z celami Fundacji;
m) Propagowanie kierunków działania Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych;
n) Wspieranie i organizacja wolontariatu;
o) Inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji i osiągania celów ujętych
w statucie.

§12

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatora w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), która będzie stanowiła fundusz założycielski Fundacji.
Ponadto majątek Fundacji stanowią dochody Fundacji w postaci środków finansowych i innych składników majątkowych nabytych przez Fundację w toku jej działania.

§14

Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących między innymi:
a) ze świadczeń Fundatora;
b) z darowizn, dotacji, subwencji, ofiarności publicznej, spadków, zapisów oraz innych przysporzeń majątkowych czynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne lub fizyczne, oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej;
c) ze zbiórek publicznych i dochodów z imprez publicznych organizowanych przez lub na rzecz Fundacji;
d) z pożytków majątku nieruchomego i ruchomego;
e) z pożytków z innych praw majątkowych;
f) z odsetek kapitałowych;
g) z dochodów z działalności odpłatnej;
h) z działalności gospodarczej.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§16

Dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

§17

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§18

Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy fundacji pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywanie majątku fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§19

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

§20

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
2. Pracami Rady Fundacji kierują Przewodniczący i sekretarz Rady Fundacji wybierani spośród członków Rady Fundacji.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Członkowie Rady Fundacji:
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
5. Fundator, przed powołaniem członków Rady Fundacji, odbierze od kandydatów oświadczenia o spełnieniu przez te osoby wymogów określonych w ust. 4 pkt a i b oraz po powołaniu członków Rady Fundacji przekaże, złożone przez nich oświadczenia, Zarządowi Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje wskutek: ustąpienia, śmierci lub wykluczenia członka Rady.
7. Rada Fundacji wykluczy z Rady Fundacji członka, który nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 4 powyżej lub też nie przedłoży stosownych oświadczeń w tym zakresie.
8. Decyzje i uchwały Rady Fundacji zapadają większością głosów w obecności conajmniej połowy aktualnej liczby członków Rady.
9. Decyzje i uchwały Rady Fundacji wchodzą w życie z dniem ich podjęcia.

§21

1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczym, kontrolnym i nadzorczym Fundacji.
2. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:
a. przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
b. udzielanie Zarządowi absolutorium, opiniowanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
c. nadzorowanie działalności Fundacji oraz Zarządu i podległych mu jednostek organizacyjnych;
d. kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji;
e. uchwalanie regulaminu prac Rady;
f. ustalanie maksymalnej wysokości zobowiązań, do której zaciągania Zarząd jest upoważniony samodzielnie, bez konieczności otrzymywania zgody Rady Fundatora;
g. powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji;
3. Rada Fundacji może powoływać zespoły doradców, komisje, rady naukowe itp.

§22

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia Rady winny się odbywać nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działania Fundacji. Rada może korzystać z pomocy rzeczoznawców i biegłych.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd, powiadamia członków Rady co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia Rady wedle własnego wyboru za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefaksu, listu poleconego lub w drodze bezpośredniego zawiadomienia do rąk własnych. W sprawach pilnych dla celów lub istnienia Fundacji Zarząd może dokonać zawiadomienia o posiedzeniu Rady na 7 dni przed planowanym terminem.

§23

1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa powoływanych przez Radę Fundacji na 5 letnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c. śmierci członka Zarządu.
5. W razie ustąpienia lub śmierci członka Zarządu w czasie kadencji skład Zarządu może zostać uzupełniony przez Radę Fundacji.
6. Mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia posiedzenia Rady Fundacji zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
7. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
8. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§24

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:
a. uchwalanie rocznych planów finansowych;
b. uchwalanie regulaminów;
c. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów lub Fundatora;
d. tworzenie rocznych i wieloletnich planów działalności Fundacji;
e. zatrudnianie, zwalnianie i ustalanie wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji;
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
g. zaciąganie zobowiązań w imieniu Fundacji;
h. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

§25

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek innego
z członków Zarządu lub Rady Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu prowadzi jego Prezes, a w razie jego nieobecności członek Zarządu wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Zarządu.
4. Informacje o terminie posiedzenia Zarządu przesyła Prezes Zarządu pocztą elektroniczną, telefonicznie , pisemnie lub za pomocą faxu albo w formie ustnego zawiadomienia.
5. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
7. Oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych składa każdy członek zarządu samodzielnie. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych o wartości nieprzekraczającej 20.000,00 zł w imieniu Fundacji składa prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch członków zarządu łącznie. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych przekraczających 20.000,00 zł składa prezes zarządu łącznie z innym członkiem zarządu lub dwóch członków zarządu łącznie.
8. Osoby powołane w skład Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9. Przy dokonaniu czynności prawnej między Fundacją a członkiem Zarządu, Fundację może reprezentować każdy członek Zarządu, w tym również członek Zarządu będący drugą stroną tej czynności prawnej, z tym że na dokonanie czynności prawnej, której przedmiotem jest nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, lub udziału w nieruchomości, lub w prawie użytkowania wieczystego wymagana jest zgoda Rady Fundacji.

§26

1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2. Wynagrodzenie członków Zarządu oraz Rady Fundacji określa Fundator.
3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Fundator lub pełnomocnik ustanowiony przez Fundatora.
4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI

§27

1. W zakresie celów i sposobów realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną oraz działalność odpłatną pożytku publicznego.
2. Fundacja może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:
a. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
b. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
c. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
d. Nauka języków obcych (85.59.A);
e. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);
f. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
g. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);
h. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
i. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
j. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z);
k. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z);
l. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);
m. Działalność paramedyczna (86.90.D);
n. Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C);
o. Szkoły policealne (85.41.Z);
p. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
q. Wydawanie książek (58.11.Z)
r. Wydawanie gazet (58.13 Z)
s. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14 Z)
t. Pozostała działalność wydawnicza (58.19Z)
u. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
v. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);
w. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z);
x. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
y. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z);
z. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z);
aa. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z)
3. Fundacja może prowadzić statutową działalność odpłatną pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych w zakresie:
a. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z);
b. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);
c. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);
d. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z);
e. Nauka języków obcych (85.59.A);
f. Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z);
g. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
h. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (87.30.Z);
i. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
j. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z);
k. Działalność paramedyczna (86.90.D);
l. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (86.90.E);
m. Praktyka pielęgniarek i położnych (86.90.C);
n. Szkoły policealne (85.41.Z);
o. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
p. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z);
q. Wydawanie książek (58.11.Z)
r. Wydawanie gazet (58.13 Z)
s. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14 Z)
t. Pozostała działalność wydawnicza (58.19Z)
u. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z);
v. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z);
w. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);
x. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);
y. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (47.81.Z);
z. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (47.82.Z);
aa. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (47.89.Z).

ROZDZIAŁ VI
LIKWIDACJA FUNDACJI

§28

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania swojego majątku.

§29

1. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Fundator.
2. Likwidatorem Fundacji mogą być członkowie ostatniego Zarządu albo osoba wskazana przez Fundatora.
3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji. Konkretne cele, na jakie zostanie przeznaczony majątek zostaną wskazane przez Fundatora.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator.

§31

Decyzje podejmowane przez Fundatora, a przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu powinny mieć postać pisemnych oświadczeń.

§32

Do spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu zastosowanie będą miały przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach.